Przejdź do treści

Regulamin

REGULAMIN

 I. Uwagi ogólne:

 §1

Nagroda Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego – zwana dalej Nagrodą powstała z myślą o wszystkich filmowcach tworzących swoje filmy poza systemem komercyjnym. W swoim założeniu ma być najbardziej prestiżową polską nagrodą filmową przeznaczoną dla filmowców niezależnych.

§2

Nominacje do Nagrody ogłaszane są podczas ceremonii rozdania nagród festiwali filmowych uprawnionych do przyznawania nominacji. Nominacje przyznawane są przez jury najważniejszych polskich festiwali kina niezależnego.

§3

Osoby nominowane do Nagrody zwane są w dalszej części regulaminu Nominowanymi, a osoby które otrzymają Nagrodę – Laureatami.

§4

Za całość spraw organizacyjnych związanych z Nagrodami odpowiada Komitet Organizacyjny powoływany przez Zarząd Stowarzyszenia „FILMFORUM” (dalej „Organizator”). Komitet Organizacyjny może zapraszać do swojego składu inne osoby zaangażowane w prace organizacyjne nad Nagrodami.

§5

Laureatów wybiera Offowa Akademia Filmowa, wieloosobowe jury składające się z przedstawicieli środowiska filmowego, mediów oraz dyrektorów festiwali filmowych. Członków Offowej Akademii Filmowej powołuje Komitet Organizacyjny.

§6

Offowa Akademia Filmowa przyznaje nagrody regulaminowe spośród filmów nominowanych
w następujących  kategoriach:

 1. w kategorii „Najlepszy Film”
  (Nagroda przyznawana spośród wszystkich filmów nominowanych)
 2. w kategorii „Najlepsza Reżyseria”
 3. w kategorii „Najlepszy Scenariusz”
 4. w kategorii „Najlepsze Zdjęcia”
 5. w kategorii „Najlepszy Montaż”
 6. w kategorii „Najlepsza Aktorka”
 7. w kategorii „Najlepszy Aktor”
 8. w kategorii „Najlepszy Film Dokumentalny”
 9. w kategorii „Najlepszy Film Animowany”

§7

Offowa Akademia Filmowa posiada prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień honorowych.

§8

Zasady przyznawania nominacji oraz Nagród określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.

§9

Ewentualne nagrody finansowe zostaną wręczone Laureatom lub upoważnionym przez nich reprezentantom obecnym na ceremonii rozdania Nagród. Laureatom nieobecnym na ceremonii zostaną przesłane specjalne dyplomy oraz tekst werdyktu.

§10

W przypadku otrzymania nagrody finansowej warunkiem jej wypłacenia jest przekazanie Organizatorowi numeru PESEL, numeru rachunku bankowego i nazwy banku Laureata w ciągu 14 dni od oficjalnego ogłoszenia werdyktu Offowej Akademii Filmowej.

II. Termin i miejsce:

§11

O miejscu i terminie prezentacji filmów nominowanych oraz wręczenia Nagród decyduje co roku Komitet Organizacyjny, który zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie wszystkich Nominowanych oraz opublikowania tej informacji na stronie internetowej: www.janmachulski.pl.

III. Uwagi organizacyjne:

§12

Nominowany (lub producent filmu nominowanego do Nagrody) zostanie poinformowany przez Komitet Organizacyjny (pisemnie lub telefonicznie) o wyznaczonym terminie dostarczenia kopii filmu nominowanego do Nagrody oraz obowiązujących w danym roku formatach emisyjnych.

§13

Nominowany (lub producent filmu nominowanego do Nagrody) zobowiązany jest do przesłania kopii filmu nominowanego (nośnik emisyjny) oraz wypełnionej KARTY NOMINACYJNEJ (dostępnej na stronie internetowej www.janmachulski.pl) na adres:

Stowarzyszenie „FILMFORUM”
gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa
z dopiskiem „Nagrody im. Jana Machulskiego”

§14

Nie dostarczenie kopii filmu oraz czytelnie, prawidłowo wypełnionej i podpisanej KARTY NOMINACYJNEJ w terminie wyznaczonym przez Komitet Organizacyjny jest równoznaczne
z anulowaniem nominacji do Nagrody. W przypadku Nominowanych niepełnoletnich do KARTY NOMINACYJNEJ należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

§15

Zgłoszenia niekompletne lub nie odpowiadające wymogom przewidzianym w niniejszym regulaminie oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

§16

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za filmy nominowane, które nie dotarły do niego, lub dotarły z opóźnieniem, na skutek przyczyn niezależnych (np. opóźnienie ze strony firm, które realizowały wysyłkę).

§17

Przesłanie karty nominacyjnej oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, jej nie przesłanie jest równoznaczne z anulowaniem nominacji.

§18

Nominowani ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w KARCIE NOMINACYJNEJ. Podanie nieprawdziwych, nieczytelnych lub niepełnych danych osobowych bądź niepodanie ich w ogóle powoduje anulowanie nominacji do Nagrody.

§19

Nośnik, na którym zarejestrowany jest film nominowany musi posiadać opis zawierający nazwiska twórców, tytuł filmu, czas trwania oraz format zapisu.

§20

Prawa autorskie nominowanego filmu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. Jeśli warunek ten nie jest spełniony, Nominowany musi załączyć do KARTY NOMINACYJNEJ pisemne oświadczenie precyzujące sytuację prawną filmu.

§21

Organizator i Komitet Organizacyjny działają w dobrej wierze i nie ponoszą odpowiedzialności
w przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej filmu nominowanego do Nagrody. W takim przypadku wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej wynikającej
z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich przechodzą wyłącznie na Nominowanego.

 §22

Nominowany wyraża zgodę na umieszczenie logo, portfolio, jingla lub innego utworu audiowizualnego promującego film, autora lub pozostałych współtwórców filmu w stacjach telewizyjnych i radiowych
w prasie oraz w sieci Internet według uznania i koncepcji artystycznej Komitetu Organizacyjnego.

§23

Nominowany wyraża zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do promowania nominowanego filmu w stacjach telewizyjnych i radiowych, prasie oraz na stronach internetowych.

 §24

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do dwukrotnej publicznej emisji filmów nominowanych do Nagrody podczas Festiwalu, na którym przyznane zostaną Nagrody.

 §25

Transport kopii filmów nominowanych realizowany jest w następujący sposób:

 1. nośniki z filmami przesyłane są Komitetowi Organizacyjnemu na koszt Nominowanych,
 2. filmy zapisane na dyskach twardych zostaną odesłane na adresy podane w KARCIE NOMINACYJNEJ, w terminie 30 dni od daty zakończenia Festiwalu, na którym przyznane zostaną Nagrody, na koszt Organizatora,
 3. kopie DVD i Blu-Ray nie będą odsyłane i pozostaną w archiwum Organizatora.
 4. Nominowany wyraża zgodę na przechowywanie przez Organizatora kopii DVD i Blu-Ray filmów nominowanych w celach archiwizacyjnych.
 5. W przypadku filmów zapisanych na dyskach twardych, Organizator bierze na siebie odpowiedzialność za nośniki jedynie od momentu odbioru kopii do momentu jej odesłania, odpowiedzialność ta dotyczy wyłącznie nośnika danych, a nie jego zawartości.

 §26

Decyzje Jury Festiwali przyznających nominacje do Nagrody, decyzje OFFowej Akademii Filmowej oraz decyzje Komitetu Organizacyjnego są ostateczne i niepodważalne.

§27

Listę Festiwali Filmowych uprawnionych do przyznawania nominacji do Nagrody oraz listę kategorii,
w których poszczególne Festiwale przyznają nominacje ogłasza co roku Komitet Organizacyjny.

 §28

Film może uzyskać dowolną ilość nominacji do Nagrody, ale tylko w obrębie jednego roku kalendarzowego. Filmy nominowane nie mogą ubiegać się o nominacje w latach następnych.

§29

Komitet Organizacyjny posiada prawo do unieważnienia nominacji do Nagrody z przyczyn regulaminowych.

§30

We wszelkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Komitet Organizacyjny.

§31

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

IV. Wręczenie nagród:

 §32

W danym roku Offowa Akademia Filmowa wybiera najlepsze filmy spośród nominowanych
w poszczególnych kategoriach i przyznaje Nagrody najciekawszym produkcjom niezależnym roku ubiegłego.

 §33

Wstęp na projekcje filmów nominowanych do Nagród jest nieodpłatny.

§34

Werdykt OFFowej Akademii Filmowej zostaje podany do publicznej wiadomości co roku, podczas uroczystej ceremonii wręczenia Nagród w wyznaczonym przez Komitet Organizacyjny miejscu
i terminie.

 §35

 1. Komitet Organizacyjny zapewnia bezpłatny pobyt (nocleg w hotelu), w dniu uroczystej ceremonii wręczenia Nagród, każdej osobie Nominowanej zamieszkałej poza miastem,
  w którym odbywa się ceremonia wręczenia Nagród. Nominowany powinien przekazać Organizatorowi informację dotyczącą noclegu najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem ceremonii.
 2. Nominowany może wyznaczyć osobę upoważnioną do reprezentowania go podczas uroczystej ceremonii wręczenia Nagród. Upoważniona pisemnie osoba korzysta w pełni z praw przysługujących Nominowanemu.

V. Dodatkowe informacje:

§36

Szczegółowych informacji na temat Nagrody udziela Komitet Organizacyjny:

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego:

tel.: 22 392 03 22,

e-mail: biuro@filmforum.pl

§37

Niniejszy Regulamin dostępny jest w serwisie internetowym znajdującym się pod adresem: www.janmachulski.pl.

Zarząd Stowarzyszenia „FILMFORUM” (Warszawa, 01.02.2018 r.)